امین مشاور املاک تهران | یوسف آباد

09029618907
  • 107 فروش
  • 0 رهن و اجاره
  • درباره من

  • تخصص ها

املاک ویژه بخش فروش

مشخصات ملک متراژ متری کل تاریخ  
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 95 21052631 2000000000 02 / شهریور / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 115 25739130 2960000000 30 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 88 27102272 2385000000 30 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 125 21640000 2705000000 30 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 116 25000000 2900000000 30 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 116 26724137 3100000000 27 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 169 21597633 3650000000 25 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 31923076 4150000000 25 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 116 25258620 2930000000 22 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 114 35087719 4000000000 22 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 177 36045197 6380000000 21 / مرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 160 19312500 3090000000 24 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 117 20598290 2410000000 24 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 50 24800000 1240000000 24 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 150 30900000 4635000000 24 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 125 26800000 3350000000 18 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 123 21626016 2660000000 18 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 144 22673611 3265000000 14 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 144 33090277 4765000000 14 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 82 30914634 2535000000 12 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 98 30918367 3030000000 12 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 80 28875000 2310000000 12 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 111 18558558 2060000000 12 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 98 25765306 2525000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 140 30928571 4330000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 30923076 4020000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 128 25781250 3300000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 180 22666666 4080000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 108 27777777 3000000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 120 26500000 3180000000 09 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 136 25772058 3505000000 08 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 30923076 4020000000 08 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 145 37103448 5380000000 08 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 214 21635514 4630000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 178 20617977 3670000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 31307692 4070000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 160 23187500 3710000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 138 33985507 4690000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 165 34000000 5610000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 125 25760000 3220000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 250 25760000 6440000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 58 21379310 1240000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 94 25744680 2420000000 03 / خرداد / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 102 25735294 2625000000 26 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 117 21111111 2470000000 26 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 145 20310344 2945000000 25 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 125 21640000 2705000000 25 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 105 13428571 1410000000 25 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 175 14428571 2525000000 25 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 82 25731707 2110000000 25 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 306 28839869 8825000000 25 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 85 24235294 2060000000 22 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 138 25760869 3555000000 22 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 114 23684210 2700000000 21 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 170 15470588 2630000000 21 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 117 21111111 2470000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 150 25766666 3865000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 80 19312500 1545000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 100 18550000 1855000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 250 25760000 6440000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 70 23714285 1660000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 200 27825000 5565000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 140 32964285 4615000000 20 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 235 30893617 7260000000 19 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 36076923 4690000000 19 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 150 25733333 3860000000 14 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 90 25222222 2270000000 14 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 28461538 3700000000 12 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 120 22666666 2720000000 12 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 170 24705882 4200000000 12 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 38076923 4950000000 12 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 80 18000000 1440000000 10 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 150 25766666 3865000000 10 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 250 26000000 6500000000 10 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 145 34000000 4930000000 10 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 185 30891891 5715000000 08 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 209 21626794 4520000000 08 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 170 24705882 4200000000 08 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 31307692 4070000000 08 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 180 26111111 4700000000 06 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 90 17777777 1600000000 06 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 80 25900000 2072000000 04 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 171 30801169 5267000000 04 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 171 30801169 5267000000 04 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 100 23700000 2370000000 04 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 177 20734463 3670000000 04 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 120 22666666 2720000000 03 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 220 27000000 5940000000 03 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 230 25760869 5925000000 02 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 105 25761904 2705000000 02 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 112 23705357 2655000000 01 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 165 27818181 4590000000 01 / اردیبهشت / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 150 25766666 3865000000 30 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 180 27777777 5000000000 30 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 82 25731707 2110000000 29 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 207 21932367 4540000000 29 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان اداری | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 100 19100000 1910000000 28 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 60 18333333 1100000000 28 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 90 17777777 1600000000 27 / فروردین / 1398 مشاهده
کلنگی مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 313 44297124 13865000000 27 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 150 32966666 4945000000 25 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 160 25125000 4020000000 25 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 130 22653846 2945000000 25 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 70 23714285 1660000000 24 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 143 19055944 2725000000 23 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 140 17500000 2450000000 22 / فروردین / 1398 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 135 10814814 1460000000 22 / فروردین / 1398 مشاهده
مشخصات ملک متراژ اجاره رهن تاریخ